Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Απρίλιος 2017