Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2017